550,000 ریال ماهانه

DE-Windows-2 - هاست ویندوز پلسک - 200MB

820,000 ریال ماهانه

DE-Windows-3 - هاست ویندوز پلسک - 500MB

1,060,000 ریال ماهانه

DE-Windows-4 - هاست ویندوز پلسک - 1000MB

1,820,000 ریال ماهانه

DE-Windows-5 - هاست ویندوز پلسک - 2000MB

3,000,000 ریال ماهانه

DE-Windows-6 - هاست ویندوز پلسک - 5000MB

5,400,000 ریال ماهانه

DE-Windows-7 - هاست ویندوز پلسک - 10000MB

8,680,000 ریال ماهانه

DE-Windows-8 - هاست ویندوز پلسک - 20000MB