440,000 ریال ماهانه

DE-Windows-1 - هاست ویندوز پلسک - 100MB

500,000 ریال ماهانه

DE-Windows-2 - هاست ویندوز پلسک - 200MB

740,000 ریال ماهانه

DE-Windows-3 - هاست ویندوز پلسک - 500MB

960,000 ریال ماهانه

DE-Windows-4 - هاست ویندوز پلسک - 1000MB

1,650,000 ریال ماهانه

DE-Windows-5 - هاست ویندوز پلسک - 2000MB

2,720,000 ریال ماهانه

DE-Windows-6 - هاست ویندوز پلسک - 5000MB

4,900,000 ریال ماهانه

DE-Windows-7 - هاست ویندوز پلسک - 10000MB