3,158,420 ریال

کتاب هوش تجاری

3,447,520 ریال

کتاب الگوریتم مسیریابی

3,735,410 ریال

کتاب سیستمهای خبره

2,973,100 ریال

کتاب محتوای سیستم

3,072,100 ریال

کتاب اینترنت اشیاء

3,534,510 ریال

کتاب امنیت اطلاعات

4,173,260 ریال

کتاب کارآفرینی دیجیتال

3,778,000 ریال

کتاب تجارت الکترونیک