4,160,000 ریال ماهانه

FRVDS-1-KVM-سرور مقدماتی فرانسه

5,290,000 ریال ماهانه

FRVDS-2-KVM-سرور متوسط فرانسه

8,310,000 ریال ماهانه

FRVDS-3-KVM-سرور پیشرفته فرانسه

12,780,000 ریال ماهانه

FRVDS-4-KVM-سرور حرفه ای فرانسه

18,020,000 ریال ماهانه

FRVDS-4PLUS-KVM- سرور حرفه ای+ فرانسه