2,700,000 ریال سالانه

IRPresta-1 - هاست لینوکس پرستا شاپ 250 مگابایت

640,000 ریال ماهانه

IRPresta-2 - هاست لینوکس پرستا شاپ 500 مگابایت

830,000 ریال ماهانه

IRPresta-3 - هاست لینوکس پرستا شاپ 1024 مگابایت

1,430,000 ریال ماهانه

IRPresta-4 - هاست لینوکس پرستا شاپ 2048 مگابایت

2,360,000 ریال ماهانه

IRPresta-5 - هاست لینوکس پرستا شاپ 5120 مگابایت

4,260,000 ریال ماهانه

IRPresta-6 - هاست لینوکس پرستا شاپ 10 گیگابایت