1,720,000 ریال ماهانه

IR-WindowsVIP-1 - هاست ویندوز پلسک - 500MB

2,920,000 ریال ماهانه

IR-WindowsVIP-2 - هاست ویندوز پلسک - 1000MB

4,400,000 ریال ماهانه

IR-WindowsVIP-3 - هاست ویندوز پلسک - 2000MB

10,990,000 ریال ماهانه

IR-WindowsVIP-4 - هاست ویندوز پلسک - 5000MB

19,510,000 ریال ماهانه

IR-WindowsVIP-5 - هاست ویندوز پلسک - 10000MB

44,210,000 ریال ماهانه

IR-WindowsVIP-6 - هاست ویندوز پلسک - 50000MB