1,100,000 ریال ماهانه

IR-WindowsVIP-1 - هاست ویندوز پلسک - 500MB

1,870,000 ریال ماهانه

IR-WindowsVIP-2 - هاست ویندوز پلسک - 1000MB

2,830,000 ریال ماهانه

IR-WindowsVIP-3 - هاست ویندوز پلسک - 2000MB

7,080,000 ریال ماهانه

IR-WindowsVIP-4 - هاست ویندوز پلسک - 5000MB

12,560,000 ریال ماهانه

IR-WindowsVIP-5 - هاست ویندوز پلسک - 10000MB

28,470,000 ریال ماهانه

IR-WindowsVIP-6 - هاست ویندوز پلسک - 50000MB