380,000 ریال ماهانه

IR-Windows-1 - هاست ویندوز پلسک - 100MB

450,000 ریال ماهانه

IR-Windows-2 - هاست ویندوز پلسک - 200MB

640,000 ریال ماهانه

IR-Windows-3 - هاست ویندوز پلسک - 500MB

830,000 ریال ماهانه

IR-Windows-4 - هاست ویندوز پلسک - 1000MB

1,430,000 ریال ماهانه

IR-Windows-5 - هاست ویندوز پلسک - 2000MB

2,360,000 ریال ماهانه

IR-Windows-6 - هاست ویندوز پلسک - 5000MB

4,260,000 ریال ماهانه

IR-Windows-7 - هاست ویندوز پلسک - 10000MB