3,250,000 ریال سالانه

DePresta-1 - هاست لینوکس پرستا شاپ 250 مگابایت

740,000 ریال ماهانه

DePresta-2 - هاست لینوکس پرستا شاپ 500 مگابایت

960,000 ریال ماهانه

DePresta-3 - هاست لینوکس پرستا شاپ 1024 مگابایت

1,650,000 ریال ماهانه

DePresta-4 - هاست لینوکس پرستا شاپ 2048 مگابایت

2,720,000 ریال ماهانه

DePresta-5 - هاست لینوکس پرستا شاپ 5120 مگابایت

4,900,000 ریال ماهانه

DePresta-6 - هاست لینوکس پرستا شاپ 10 گیگابایت