630,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 250MB - De-Email1

800,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - De-Email2

1,030,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - De-Email3

1,600,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 2000MB - De-Email3Plus

1,600,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 2000MB - newpro-De-Mail3Plus

2,890,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - De-Email4

2,890,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - newpro-De-Mail4

4,630,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - De-Email4Plus

4,630,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - newpro-De-Mail4Plus

8,090,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 20000MB - De-Email5