750,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 250MB - De-Email1

960,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - De-Email2

1,230,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - De-Email3

1,920,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 2000MB - De-Email3Plus

3,470,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - De-Email4

5,550,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - De-Email4Plus

9,710,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 20000MB - De-Email5