1,050,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 250MB - De-Email1

1,050,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 250MB - newpro-De-Mail1

1,350,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - De-Email2

1,350,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - newpro-De-Mail2

1,730,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - De-Email3

1,730,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - newpro-De-Mail3

2,690,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 2000MB - De-Email3Plus

4,860,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - De-Email4

4,860,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - newpro-De-Mail4

7,770,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - De-Email4Plus

7,770,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - newpro-De-Mail4Plus

13,600,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 20000MB - De-Email5

397,000,000 ریال سالانه

میزبانی ایمیل خارج از ایران DE mail 5 - plus - 250 Accounts