1,078,000 ریال ماهانه

LRes1 - ریسلر لینوکس - GB 1 - 5 accounts

1,694,000 ریال ماهانه

LRes2 - ریسلر لینوکس - GB 2 - 10 accounts

3,080,000 ریال ماهانه

LRes3 - ریسلر لینوکس - GB 5 - 20 accounts

5,544,000 ریال ماهانه

LRes4 - ریسلر لینوکس - GB 10 - 30 accounts

8,008,000 ریال ماهانه

LRes5 - ریسلر لینوکس - GB 15 - 40 accounts

11,088,000 ریال ماهانه

LRes6 - ریسلر لینوکس - GB 20 - 50 accounts