1,323,000 ریال ماهانه

LRes1 - ریسلر لینوکس - GB 1 - 5 accounts

2,079,000 ریال ماهانه

LRes2 - ریسلر لینوکس - GB 2 - 10 accounts

3,780,000 ریال ماهانه

LRes3 - ریسلر لینوکس - GB 5 - 20 accounts

6,804,000 ریال ماهانه

LRes4 - ریسلر لینوکس - GB 10 - 30 accounts

9,828,000 ریال ماهانه

LRes5 - ریسلر لینوکس - GB 15 - 40 accounts

13,608,000 ریال ماهانه

LRes6 - ریسلر لینوکس - GB 20 - 50 accounts