1,560,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-1 - هاست ویندوز پلسک - 500MB

2,650,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-2 - هاست ویندوز پلسک - 1000MB

4,000,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-3 - هاست ویندوز پلسک - 2000MB

9,990,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-4 - هاست ویندوز پلسک - 5000MB

17,730,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-5 - هاست ویندوز پلسک - 10000MB

40,190,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-6 - هاست ویندوز پلسک - 50000MB