3,390,000 ریال ماهانه

IRVDS-2-KVM-سرور متوسط ایران

4,990,000 ریال ماهانه

IRVDS-3-KVM-سرور پیشرفته ایران

7,930,000 ریال ماهانه

IRVDS-4-KVM-سرور حرفه ای ایران

11,400,000 ریال ماهانه

IRVDS-4PLUS-KVM-سرور حرفه ای+ ایران

3,390,000 ریال ماهانه

IRVDS-2-سرور متوسط ایران

4,990,000 ریال ماهانه

IRVDS-3-سرور پیشرفته ایران