2,990,000 ریال ماهانه

IRVDS-2-KVM-سرور متوسط ایران

4,390,000 ریال ماهانه

IRVDS-3-KVM-سرور پیشرفته ایران

6,980,000 ریال ماهانه

IRVDS-4-KVM-سرور حرفه ای ایران

10,100,000 ریال ماهانه

IRVDS-4PLUS-KVM-سرور حرفه ای+ ایران