4,310,000 ریال ماهانه

IRVDS-2-KVM-سرور متوسط ایران

6,490,000 ریال ماهانه

IRVDS-3-KVM-سرور پیشرفته ایران

10,310,000 ریال ماهانه

IRVDS-4-KVM-سرور حرفه ای ایران

14,300,000 ریال ماهانه

IRVDS-4PLUS-KVM-سرور حرفه ای+ ایران

14,300,000 ریال ماهانه

IRVDS-4PLUS-سرور حرفه ای+ ایران