3,800,000 ریال ماهانه

IRVDS-2-KVM-سرور متوسط ایران

5,740,000 ریال ماهانه

IRVDS-3-KVM-سرور پیشرفته ایران

9,120,000 ریال ماهانه

IRVDS-4-KVM-سرور حرفه ای ایران

12,600,000 ریال ماهانه

IRVDS-4PLUS-KVM-سرور حرفه ای+ ایران

12,600,000 ریال ماهانه

IRVDS-4PLUS-سرور حرفه ای+ ایران