490,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران - 100MB - IRLinux1

1,750,000 ریال سه ماهه

هاست دایرکت ادمین ایران - 200MB - IRLinux1Plus

820,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران - 500MB - IRLinux2

1,060,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران - 1000MB - IRLinux3

1,820,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران - 2000MB - IRLinux4

3,000,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران- 5000MB - IRLinux5

5,390,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران - 10000MB - IRLinux6