760,000 ریال سه ماهه

هاست دایرکت ادمین ایران - 100MB - IRLinux1

920,000 ریال سه ماهه

هاست دایرکت ادمین ایران - 200MB - IRLinux1Plus

640,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران - 500MB - IRLinux2

830,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران - 1000MB - IRLinux3

1,430,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران - 2000MB - IRLinux4

2,360,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران- 5000MB - IRLinux5

4,260,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران - 10000MB - IRLinux6