12,500,000 ریال

تبلیغات گوگل نوع 1 - کارمزد 13 درصد

18,500,000 ریال

تبلیغات گوگل نوع 2 - کارمزد 11 درصد

29,950,000 ریال

تبلیغات گوگل نوع 3 - کارمزد 9 درصد

59,000,000 ریال

تبلیغات گوگل نوع 4 - کارمزد 7 درصد

116,000,000 ریال

تبلیغات گوگل نوع 5 - کارمزد 5 درصد