8,680,000 ریال

تبلیغات نوع 1 - سفارش جدید و یا تمدید

12,710,000 ریال

تبلیغات نوع 2 - سفارش جدید و یا تمدید

20,840,000 ریال

تبلیغات نوع 3 - سفارش جدید و یا تمدید

40,980,000 ریال

تبلیغات نوع 4 - سفارش جدید و یا تمدید

80,600,000 ریال

تبلیغات نوع 5 - سفارش جدید و یا تمدید

194,660,000 ریال

تبلیغات نوع 6 - سفارش جدید و یا تمدید

382,480,000 ریال

تبلیغات نوع 7 - سفارش جدید و یا تمدید

751,300,000 ریال

تبلیغات نوع 8 - سفارش جدید و یا تمدید