15,660,000 ریال

تبلیغات گوگل نوع 1 - کارمزد 13 درصد

23,140,000 ریال

تبلیغات گوگل نوع 2 - کارمزد 11 درصد

37,990,000 ریال

تبلیغات گوگل نوع 3 - کارمزد 9 درصد

74,820,000 ریال

تبلیغات گوگل نوع 4 - کارمزد 7 درصد

147,320,000 ریال

تبلیغات گوگل نوع 5 - کارمزد 5 درصد