9,640,000 ریال

تبلیغات نوع 1 - سفارش جدید و یا تمدید

14,120,000 ریال

تبلیغات نوع 2 - سفارش جدید و یا تمدید

23,150,000 ریال

تبلیغات نوع 3 - سفارش جدید و یا تمدید

45,540,000 ریال

تبلیغات نوع 4 - سفارش جدید و یا تمدید

89,570,000 ریال

تبلیغات نوع 5 - سفارش جدید و یا تمدید

216,320,000 ریال

تبلیغات نوع 6 - سفارش جدید و یا تمدید

425,040,000 ریال

تبلیغات نوع 7 - سفارش جدید و یا تمدید

834,900,000 ریال

تبلیغات نوع 8 - سفارش جدید و یا تمدید