440,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 100MB - IRCPLinux1

500,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 200MB - IRCPLinux1Plus

740,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 500MB - IRCPLinux2

960,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 1000MB - IRCPLinux3

1,650,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 2000MB - IRCPLinux4

2,720,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 5000MB - IRCPLinux5

4,900,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 10000MB - IRCPLinux6

7,890,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 20000MB - IRCPLinux7