380,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 100MB - IRCPLinux1

450,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 200MB - IRCPLinux1Plus

640,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 500MB - IRCPLinux2

830,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 1000MB - IRCPLinux3

1,430,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 2000MB - IRCPLinux4

2,360,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 5000MB - IRCPLinux5

4,260,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 10000MB - IRCPLinux6

6,860,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 20000MB - IRCPLinux7