550,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 200MB - IRCPLinux1Plus

820,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 500MB - IRCPLinux2

1,060,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 1000MB - IRCPLinux3

1,820,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 2000MB - IRCPLinux4

3,000,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 5000MB - IRCPLinux5

5,390,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 10000MB - IRCPLinux6

8,680,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 20000MB - IRCPLinux7