1,050,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 250MB - IRMail1

1,350,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - IRMail2

1,730,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - IRMail3

2,690,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 2000MB - IRMail3Plus

4,860,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - IRMail4

7,770,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - IRMail4Plus

13,600,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 20000MB - IRMail5

297,000,000 ریال سالانه

میزبانی ایمیل - ایران - IR Mail5 - Plus - 250 Accounts