630,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 250MB - IRMail1

800,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - IRMail2

1,030,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - IRMail3

1,600,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 2000MB - IRMail3Plus

2,890,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - IRMail4

4,630,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - IRMail4Plus

8,090,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 20000MB - IRMail5