870,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 250MB - IRMail1

1,110,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - IRMail2

1,420,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - IRMail3

2,210,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 2000MB - IRMail3Plus

4,000,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - IRMail4

6,390,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - IRMail4Plus

11,170,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 20000MB - IRMail5

297,000,000 ریال سالانه

میزبانی ایمیل - ایران - IR Mail5 - Plus - 250 Accounts