700,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 250MB - IRMail1

900,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - IRMail2

1,150,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - IRMail3

1,800,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 2000MB - IRMail3Plus

3,240,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - IRMail4

5,180,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - IRMail4Plus

9,060,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 20000MB - IRMail5