750,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 250MB - IRMail1

960,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - IRMail2

1,230,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - IRMail3

1,920,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 2000MB - IRMail3Plus

3,470,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - IRMail4

5,550,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - IRMail4Plus

9,710,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 20000MB - IRMail5