1,730,000 ریال ماهانه

IRRes1 - ریسلر ویندوز ایران- GB 1

2,720,000 ریال ماهانه

IRRes2 - ریسلر ویندوز ایران- GB 2

4,930,000 ریال ماهانه

IRRes3 - ریسلر ویندوز ایران- GB 5

8,880,000 ریال ماهانه

IRRes4 - ریسلر ویندوز ایران- GB 10

12,820,000 ریال ماهانه

IRRes5 - ریسلر ویندوز ایران- GB 15

17,750,000 ریال ماهانه

IRRes6 - ریسلر ویندوز ایران - GB 20