1,430,000 ریال ماهانه

IRRes1 - ریسلر ویندوز ایران- GB 1

2,240,000 ریال ماهانه

IRRes2 - ریسلر ویندوز ایران- GB 2

4,060,000 ریال ماهانه

IRRes3 - ریسلر ویندوز ایران- GB 5

7,310,000 ریال ماهانه

IRRes4 - ریسلر ویندوز ایران- GB 10

10,560,000 ریال ماهانه

IRRes5 - ریسلر ویندوز ایران- GB 15

14,620,000 ریال ماهانه

IRRes6 - ریسلر ویندوز ایران - GB 20