1,323,000 ریال ماهانه

IRRes1 - ریسلر ویندوز ایران- GB 1

2,079,000 ریال ماهانه

IRRes2 - ریسلر ویندوز ایران- GB 2

3,780,000 ریال ماهانه

IRRes3 - ریسلر ویندوز ایران- GB 5

6,804,000 ریال ماهانه

IRRes4 - ریسلر ویندوز ایران- GB 10

9,828,000 ریال ماهانه

IRRes5 - ریسلر ویندوز ایران- GB 15

13,608,000 ریال ماهانه

IRRes6 - ریسلر ویندوز ایران - GB 20