550,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 200MB - linux4

820,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 500MB - linux5

1,060,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 1000MB - linux6

1,820,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 2000MB - linux6plus

3,000,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 5000MB - linux7

5,390,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 10000MB - linux8

8,680,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 20000MB - linux9