1,430,000 ریال ماهانه

IRLCPRes1 - ریسلر سی پنل لینوکس ایران - GB 1 - 5 accounts

2,240,000 ریال ماهانه

IRLCPRes2 - ریسلر سی پنل لینوکس ایران - GB 2 - 10 accounts

4,060,000 ریال ماهانه

IRLCPRes3 - ریسلر سی پنل لینوکس ایران - GB 5 - 20 accounts

7,310,000 ریال ماهانه

IRLCPRes4 - ریسلر سی پنل لینوکس ایران - GB 10 - 30 accounts

10,560,000 ریال ماهانه

IRLCPRes5 - ریسلر سی پنل لینوکس ایران - GB 15 - 40 accounts

14,620,000 ریال ماهانه

IRLCPRes6 - ریسلر سی پنل لینوکس ایران - GB 20 - 50 accounts