1,540,000 ریال ماهانه

IRVDS-1-KVM-سرور مقدماتی ایران

2,040,000 ریال ماهانه

IRVDS-2-KVM-سرور متوسط ایران

3,190,000 ریال ماهانه

IRVDS-3-KVM-سرور پیشرفته ایران

5,280,000 ریال ماهانه

IRVDS-4-KVM-سرور حرفه ای ایران