2,460,000 ریال ماهانه

FRVDS-1-KVM-سرور مقدماتی فرانسه

3,580,000 ریال ماهانه

FRVDS-2-KVM-سرور متوسط فرانسه

5,410,000 ریال ماهانه

FRVDS-3-KVM-سرور پیشرفته فرانسه

8,320,000 ریال ماهانه

FRVDS-4-KVM-سرور حرفه ای فرانسه

10,890,000 ریال ماهانه

FRVDS-4PLUS-KVM- سرور حرفه ای+ فرانسه