580,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 250MB - IRMail1

740,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - IRMail2

740,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - newpro-Email2

950,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - IRMail3

950,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - newpro-Email3

1,480,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 2000MB - IRMail3Plus

2,660,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - IRMail4

4,260,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - IRMail4Plus

7,450,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 20000MB - IRMail5