390,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 250MB - IRMail1

500,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - IRMail2

640,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - IRMail3

910,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 2000MB - IRMail3Plus

1,650,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - IRMail4

2,640,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - IRMail4Plus

4,790,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 20000MB - IRMail5

33,000,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - ایران - IR Mail5 - Plus - 250 Accounts