200,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012- 100MB - DE-Windows 2

260,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012- 200MB - DE-Windows 3

400,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012- 500MB - DE-Windows 4

480,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012- 1000MB - DE-Windows 5

940,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012- 2000MB - DE-Windows 6

1,350,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012- 5000MB - DE-Windows 7

2,690,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 - 10000MB - DE-Windows 8