200,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 100MB - linux3

260,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 200MB - linux4

400,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 500MB - linux5

480,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 1000MB - linux6

940,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 2000MB - linux6plus

1,350,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 5000MB - linux7

2,490,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس - 10000MB - linux8