160,000 ریال ماهانه

DePresta-1 - هاست لینوکس پرستا شاپ 250 مگابایت

200,000 ریال ماهانه

DePresta-2 - هاست لینوکس پرستا شاپ 500 مگابایت

250,000 ریال ماهانه

DePresta-3 - هاست لینوکس پرستا شاپ 1024 مگابایت

340,000 ریال ماهانه

DePresta-4 - هاست لینوکس پرستا شاپ 2048 مگابایت

580,000 ریال ماهانه

DePresta-5 - هاست لینوکس پرستا شاپ 5120 مگابایت

1,100,000 ریال ماهانه

DePresta-6 - هاست لینوکس پرستا شاپ 10 گیگابایت