2,228,000 ریال سالانه

DePresta-1 - هاست لینوکس پرستا شاپ 250 مگابایت

550,000 ریال ماهانه

DePresta-2 - هاست لینوکس پرستا شاپ 500 مگابایت

750,000 ریال ماهانه

DePresta-3 - هاست لینوکس پرستا شاپ 1024 مگابایت

1,300,000 ریال ماهانه

DePresta-4 - هاست لینوکس پرستا شاپ 2048 مگابایت

2,100,000 ریال ماهانه

DePresta-5 - هاست لینوکس پرستا شاپ 5120 مگابایت

3,761,500 ریال ماهانه

DePresta-6 - هاست لینوکس پرستا شاپ 10 گیگابایت