380,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 ایران- 100MB - IR2016-P2

450,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 ایران- 200 MB - IR2016-P3

640,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 ایران- 500 MB - IR2016-P4

830,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 ایران- 1000 MB - IR2016-P5

1,430,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 ایران- 2000 MB - IR2016-P6

2,360,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 ایران- 5000 MB - IR2016-P7

4,260,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 ایران- 10000 MB - IR2016-P8