380,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 100MB - IR-Windows 2

450,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 200MB - IR-Windows 3

640,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 500MB - IR-Windows 4

830,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 1000MB - IR-Windows 5

1,430,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 2000MB - IR-Windows 6

2,360,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 5000MB - IR-Windows 7

4,260,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 10000MB - IR-Windows 8