1,000,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-1 - هاست ویندوز پلسک - 500MB

1,700,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-2 - هاست ویندوز پلسک - 1000MB

2,570,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-3 - هاست ویندوز پلسک - 2000MB

6,420,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-4 - هاست ویندوز پلسک - 5000MB

11,420,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-5 - هاست ویندوز پلسک - 10000MB

25,880,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-6 - هاست ویندوز پلسک - 50000MB