460,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-1 - هاست ویندوز پلسک - 500MB

730,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-2 - هاست ویندوز پلسک - 1000MB

1,240,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-3 - هاست ویندوز پلسک - 2000MB

2,700,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-4 - هاست ویندوز پلسک - 5000MB

4,900,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-5 - هاست ویندوز پلسک - 10000MB

12,500,000 ریال ماهانه

DE-WindowsVIP-6 - هاست ویندوز پلسک - 50000MB