380,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 آلمان - 100 MB - DE2016-P2

450,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 آلمان - 200 MB - DE2016-P3

640,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 آلمان - 500 MB - DE2016-P4

830,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 آلمان - 1000 MB - DE2016-P5

1,430,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 آلمان - 2000 MB - DE2016-P6

2,360,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 آلمان - 5000 MB - DE2016-P7

4,260,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2016 آلمان - 10000 MB - DE2016-P8