7,150,000 ریال

تبلیغات نوع 1 - سفارش جدید و یا تمدید

10,470,000 ریال

تبلیغات نوع 2 - سفارش جدید و یا تمدید

17,160,000 ریال

تبلیغات نوع 3 - سفارش جدید و یا تمدید

33,750,000 ریال

تبلیغات نوع 4 - سفارش جدید و یا تمدید

66,350,000 ریال

تبلیغات نوع 5 - سفارش جدید و یا تمدید

160,160,000 ریال

تبلیغات نوع 6 - سفارش جدید و یا تمدید

317,460,000 ریال

تبلیغات نوع 7 - سفارش جدید و یا تمدید

629,200,000 ریال

تبلیغات نوع 8 - سفارش جدید و یا تمدید