8,460,000 ریال

تبلیغات نوع 1 - سفارش جدید و یا تمدید

12,390,000 ریال

تبلیغات نوع 2 - سفارش جدید و یا تمدید

20,320,000 ریال

تبلیغات نوع 3 - سفارش جدید و یا تمدید

39,960,000 ریال

تبلیغات نوع 4 - سفارش جدید و یا تمدید

78,590,000 ریال

تبلیغات نوع 5 - سفارش جدید و یا تمدید

189,810,000 ریال

تبلیغات نوع 6 - سفارش جدید و یا تمدید

372,960,000 ریال

تبلیغات نوع 7 - سفارش جدید و یا تمدید

732,600,000 ریال

تبلیغات نوع 8 - سفارش جدید و یا تمدید