8,200,000 ریال

تبلیغات نوع 1 - سفارش جدید و یا تمدید

12,020,000 ریال

تبلیغات نوع 2 - سفارش جدید و یا تمدید

19,710,000 ریال

تبلیغات نوع 3 - سفارش جدید و یا تمدید

38,760,000 ریال

تبلیغات نوع 4 - سفارش جدید و یا تمدید

76,230,000 ریال

تبلیغات نوع 5 - سفارش جدید و یا تمدید

184,110,000 ریال

تبلیغات نوع 6 - سفارش جدید و یا تمدید

361,760,000 ریال

تبلیغات نوع 7 - سفارش جدید و یا تمدید

710,600,000 ریال

تبلیغات نوع 8 - سفارش جدید و یا تمدید