7,500,000 ریال

تبلیغات نوع 1 - سفارش جدید و یا تمدید

10,990,000 ریال

تبلیغات نوع 2 - سفارش جدید و یا تمدید

18,020,000 ریال

تبلیغات نوع 3 - سفارش جدید و یا تمدید

35,460,000 ریال

تبلیغات نوع 4 - سفارش جدید و یا تمدید

69,740,000 ریال

تبلیغات نوع 5 - سفارش جدید و یا تمدید

168,440,000 ریال

تبلیغات نوع 6 - سفارش جدید و یا تمدید

330,960,000 ریال

تبلیغات نوع 7 - سفارش جدید و یا تمدید

650,100,000 ریال

تبلیغات نوع 8 - سفارش جدید و یا تمدید