690,000 ریال سه ماهه

IR-Windows-1 - هاست ویندوز پلسک - 100MB

800,000 ریال سه ماهه

IR-Windows-2 - هاست ویندوز پلسک - 200MB

580,000 ریال ماهانه

IR-Windows-3 - هاست ویندوز پلسک - 500MB

750,000 ریال ماهانه

IR-Windows-4 - هاست ویندوز پلسک - 1000MB

1,300,000 ریال ماهانه

IR-Windows-5 - هاست ویندوز پلسک - 2000MB

2,150,000 ریال ماهانه

IR-Windows-6 - هاست ویندوز پلسک - 5000MB

3,870,000 ریال ماهانه

IR-Windows-7 - هاست ویندوز پلسک - 10000MB