980,000 ریال ماهانه

IRRes1 - ریسلر ویندوز ایران- GB 1

1,540,000 ریال ماهانه

IRRes2 - ریسلر ویندوز ایران- GB 2

2,800,000 ریال ماهانه

IRRes3 - ریسلر ویندوز ایران- GB 5

5,040,000 ریال ماهانه

IRRes4 - ریسلر ویندوز ایران- GB 10

7,280,000 ریال ماهانه

IRRes5 - ریسلر ویندوز ایران- GB 15

10,080,000 ریال ماهانه

IRRes6 - ریسلر ویندوز ایران - GB 20