700,000 ریال ماهانه

IRRes1 - ریسلر ویندوز ایران- GB 1

1,100,000 ریال ماهانه

IRRes2 - ریسلر ویندوز ایران- GB 2

2,000,000 ریال ماهانه

IRRes3 - ریسلر ویندوز ایران- GB 5

3,600,000 ریال ماهانه

IRRes4 - ریسلر ویندوز ایران- GB 10

5,200,000 ریال ماهانه

IRRes5 - ریسلر ویندوز ایران- GB 15

7,200,000 ریال ماهانه

IRRes6 - ریسلر ویندوز ایران - GB 20