1,078,000 ریال ماهانه

IRRes1 - ریسلر ویندوز ایران- GB 1

1,694,000 ریال ماهانه

IRRes2 - ریسلر ویندوز ایران- GB 2

3,080,000 ریال ماهانه

IRRes3 - ریسلر ویندوز ایران- GB 5

5,544,000 ریال ماهانه

IRRes4 - ریسلر ویندوز ایران- GB 10

8,008,000 ریال ماهانه

IRRes5 - ریسلر ویندوز ایران- GB 15

11,088,000 ریال ماهانه

IRRes6 - ریسلر ویندوز ایران - GB 20