390,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 250MB - De-Email1

500,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - De-Email2

500,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - newpro-De-Mail2

640,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - De-Email3

640,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - newpro-De-Mail3

910,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 2000MB - De-Email3Plus

1,650,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - De-Email4

2,640,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - De-Email4Plus

4,790,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 20000MB - De-Email5