580,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 250MB - De-Email1

740,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - De-Email2

740,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 500MB - newpro-De-Mail2

950,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - De-Email3

950,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 1000MB - newpro-De-Mail3

1,480,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 2000MB - De-Email3Plus

2,660,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 5000MB - De-Email4

4,260,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 10000MB - De-Email4Plus

7,450,000 ریال ماهانه

میزبانی ایمیل - 20000MB - De-Email5