460,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 - 500MB - IR-WindowsVIP 3

730,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 - 1000MB - IR-WindowsVIP 4

1,240,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 - 2000MB - IR-WindowsVIP 5

2,700,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 - 5000MB - IR-WindowsVIP 6

4,900,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 - 10000MB - IR-WindowsVIP 7

12,500,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 - 50000MB - IR-WindowsVIP 8