690,000 ریال سه ماهه

هاست ویندوز 2012 ایران - 100MB - IR-Windows 2

800,000 ریال سه ماهه

هاست ویندوز 2012 ایران - 200MB - IR-Windows 3

580,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 500MB - IR-Windows 4

750,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 1000MB - IR-Windows 5

1,300,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 2000MB - IR-Windows 6

2,150,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 5000MB - IR-Windows 7

3,870,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 10000MB - IR-Windows 8