200,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 100MB - IR-Windows 2

260,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 200MB - IR-Windows 3

400,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 500MB - IR-Windows 4

480,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 1000MB - IR-Windows 5

940,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 2000MB - IR-Windows 6

1,350,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 5000MB - IR-Windows 7

2,690,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 ایران - 10000MB - IR-Windows 8