200,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 100MB - IRCPLinux1

260,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 200MB - IRCPLinux1Plus

400,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 500MB - IRCPLinux2

480,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 1000MB - IRCPLinux3

940,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 2000MB - IRCPLinux4

1,350,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 5000MB - IRCPLinux5

2,490,000 ریال ماهانه

هاست لینوکس ایران - 10000MB - IRCPLinux6