660,000 ریال سه ماهه

هاست دایرکت ادمین ایران - 100MB - IRLinux1

750,000 ریال سه ماهه

هاست دایرکت ادمین ایران - 200MB - IRLinux1Plus

550,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران - 500MB - IRLinux2

750,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران - 1000MB - IRLinux3

1,300,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران - 2000MB - IRLinux4

2,000,000 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران- 5000MB - IRLinux5

3,661,500 ریال ماهانه

هاست دایرکت ادمین ایران - 10000MB - IRLinux6