380,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012- 100MB - DE-Windows 2

450,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012- 200MB - DE-Windows 3

640,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012- 500MB - DE-Windows 4

830,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012- 1000MB - DE-Windows 5

1,430,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012- 2000MB - DE-Windows 6

2,360,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012- 5000MB - DE-Windows 7

4,260,000 ریال ماهانه

هاست ویندوز 2012 - 10000MB - DE-Windows 8