کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:


هاست ویندوز 2016 ایران - 50MB - IR2016-P1هاست ویندوز 2016 ایران- 100MB - IR2016-P2هاست ویندوز 2016 ایران- 200 MB - IR2016-P3هاست ویندوز 2016 ایران- 500 MB - IR2016-P4هاست ویندوز 2016 ایران- 1000 MB - IR2016-P5هاست ویندوز 2016 ایران- 2000 MB - IR2016-P6هاست ویندوز 2016 ایران- 5000 MB - IR2016-P7هاست ویندوز 2016 ایران- 10000 MB - IR2016-P8هاست ویندوز 2016 ایران- 50 MB - IR2016-P1-FullTrustهاست ویندوز 2016 ایران- 100 MB - IR2016-P2-FullTrust (-1 موجود است)هاست ویندوز 2016 VIP ایران- 2000 MB - IR2016-VIP5-FullTrust