کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:


هاست ویندوز 2016 ایران- 100MB - IR2016-P2هاست ویندوز 2016 ایران- 200 MB - IR2016-P3هاست ویندوز 2016 ایران- 500 MB - IR2016-P4هاست ویندوز 2016 ایران- 1000 MB - IR2016-P5هاست ویندوز 2016 ایران- 2000 MB - IR2016-P6هاست ویندوز 2016 ایران- 5000 MB - IR2016-P7هاست ویندوز 2016 ایران- 10000 MB - IR2016-P8هاست ویندوز 2016 VIP ایران- 500 MB - IR2016-VIP3هاست ویندوز 2016 VIP ایران- 1000 MB - IR2016-VIP4هاست ویندوز 2016 VIP ایران- 2000 MB - IR2016-VIP5هاست ویندوز 2016 VIP ایران- 5000 MB - IR2016-VIP6هاست ویندوز 2016 VIP ایران- 10000 MB - IR2016-VIP7هاست ویندوز 2016 VIP ایران- 50000 MB - IR2016-VIP8هاست ویندوز 2016 VIP ایران- 500 MB - IR2016-VIP3-FullTrustهاست ویندوز 2016 VIP ایران- 1000 MB - IR2016-VIP4-FullTrustهاست ویندوز 2016 VIP ایران- 2000 MB - IR2016-VIP5-FullTrustهاست ویندوز 2016 VIP ایران- 5000 MB - IR2016-VIP6-FullTrustهاست ویندوز 2016 VIP ایران- 10000 MB - IR2016-VIP7-FullTrustهاست ویندوز 2016 VIP ایران- 50000 MB - IR2016-VIP8-FullTrustهاست ویندوز 2016 ایران- 100 MB - IR2016-P2-FullTrustهاست ویندوز 2016 ایران- 200 MB - IR2016-P3-FullTrustهاست ویندوز 2016 ایران- 500 MB - IR2016-P4-FullTrustهاست ویندوز 2016 ایران- 1000 MB - IR2016-P5-FullTrustهاست ویندوز 2016 ایران- 2000 MB - IR2016-P6-FullTrustهاست ویندوز 2016 ایران- 5000 MB - IR2016-P7-FullTrustهاست ویندوز 2016 ایران- 10000 MB - IR2016-P8-FullTrust