کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:






تبلیغات در گوگل نوع 1 - سفارش جدید و یا تمدید



شروع از 3,450,000 ریال به صورت یک بار
تبلیغات در گوگل نوع 2 - سفارش جدید و یا تمدید



شروع از 5,050,000 ریال به صورت یک بار
تبلیغات در گوگل نوع 3 - سفارش جدید و یا تمدید



شروع از 8,200,000 ریال به صورت یک بار
تبلیغات در گوگل نوع 4 - سفارش جدید و یا تمدید



شروع از 16,150,000 ریال به صورت یک بار
تبلیغات در گوگل نوع 5 - سفارش جدید و یا تمدید



شروع از 33,500,000 ریال به صورت یک بار
تبلیغات در گوگل نوع 6 - سفارش جدید و یا تمدید



شروع از 85,700,000 ریال به صورت یک بار
تبلیغات در گوگل نوع 7 - سفارش جدید و یا تمدید



شروع از 174,000,000 ریال به صورت یک بار
تبلیغات در گوگل نوع 8 - سفارش جدید و یا تمدید



شروع از 350,000,000 ریال به صورت یک بار